0

Naakkaniemelle ja Lahdenhoville avustuksia rakennusperinnön hoitoon

Etelä-Savon Ely-keskus on jakanut rakennusperinnön hoitoavustuksia ja saariston ympäristönhoitoavustuksia. Avustusta myönnettiin 16 kohteelle yhteensä noin 40 000 euroa. Avustukset jakautuivat ympäri maakuntaa yhteensä kahdeksan kunnan alueelle. Myönnetyn avustuksen määrä vaihteli 1 500 eurosta reiluun 5 100 euroon. Summien vaihtelu johtuu korjaustöiden laajuuden ja luonteen vaihtelusta.
Eniten avustuksia myönnettiin Mikkeliin, neljälle kohteelle. Mäntyharjulla avustusta myönnettiin Lahdenhovin päärakennukselle ja Naakkaniemen huvilalle.
Avustukset käytetään muun muassa vanhojen asuinrakennusten, huviloiden ja maatalousrakennusten sekä saaristolle tyypillisten ympäristöjen säilyttäviin korjauksiin. Avustuksia haettiin tälle vuodelle 23:en kohteeseen yhteensä noin 220 000 euroa.
Avustuksilla tuetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaus- ja kunnostustöitä ja saariston maisemakuvan säilyttämistä ja parantamista.

Ely-keskukset jakavat vuosittain valtion talousarviossa osoitettua avustusta sellaisiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostuksiin, joilla edistetään rakennusten säilymistä. Avustettavien kohteiden valinnassa etusijalla ovat kohteet, joiden säilyminen on turvattu kaavassa tai suojelupäätöksellä sekä kulttuurihistorialliseen inventointiin sisältyvät kohteet.
Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että korjauksessa säilytetään rakennuksen ja alueen ominaisluonne sekä historialliset erityispiirteet. Lisäksi työ tulee tehdä perinteisillä työtavoilla ja rakennukseen sopivilla perinteisillä rakennusmateriaaleilla. Kunnostamisen yhteydessä säilytetään aitoja, vanhoja rakennusosia ja vanhoihin työtapoihin liittyvää osaamista.

Ympäristöministeriö julkaisi alkuvuodesta selvityksen rakennusperintöavustusten vaikutuksista. Suurin osa kyselyyn vastanneista avustuksen saajista koki, että avustuksella oli suuri merkitys kunnostetun kohteen säilymiseen ja käyttöön. Kyselyyn vastanneet olivat tavallisimmin saaneet alle 5 000 euron avustuksen. Avustussummien kohdekohtaisesta pienuudesta huolimatta avustuksen saajat kokivat myönnettyjen avustusten olleen useimmiten riittäviä tai jokseenkin riittäviä korjauksen toteuttamisen kannalta.
Avustusten taloudelliset vaikutukset ovat moninkertaisia suhteessa pieniin avustussummiin, jotka kattavat vain pienen osan hankkeiden kokonaiskustannuksista. Taloudellisia vaikutuksia syntyy muun muassa materiaalihankinnoista ja työvoiman palkkauksesta. Ne ovat erityisen tärkeitä paikallisesti ja yksittäisille korjaukseen osallistuville tahoille. Kunnostuksilla voi olla vaikutusta myös alueen vetovoimaisuuteen ja houkuttelevuuteen esimerkiksi matkailun kannalta.
– Selvitys osoitti, että rakennusperintöavustuksilla on laajoja myönteisiä vaikutuksia. Toivottavasti avustusmäärärahoja saataisiin tulevalla hallituskaudella enemmän. Näin avustuksilla voitaisiin tukea kulttuuriympäristön vetovoimaisuutta entistä suunnitelmallisemmin ja laajemmin, toteaa hallitussihteeri Matleena Haapala ympäristöministeriöstä.

Viikon kysymys

Sorry, there are no polls available at the moment.